Strona główna1 » STRONA GŁÓWNA2 » PROGRAM „STOP SMOG”

PROGRAM „STOP SMOG”

Data dodania: 18-04-2019 Wyświetleń: 44

Program „Stop Smog” jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmuje się Gmina.Program "Stop Smog" różni się od podobnego programu o nazwie "Czyste Powietrze" tym, że jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych i będzie realizowany przez gminy. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki będą mogły mieć docieplony budynek, wymienione okna i instalacje grzewcze ponosząc do 10% kosztów inwestycji. 70% dofinansowania to środki przyznawane Gminie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Pozostałe 20% środków finansowych zapewnia Gmina.

W celu złożenia wniosku do MPiT Gmina musi opracować i uchwalić przez Radę Miejską Gminny Program Niskoemisyjny, regulamin oraz zapewnić w budżecie gminy środki na wykonanie inwestycji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwia zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem a Gminą, na okres realizacji projektu, który może wynosić maksymalnie trzy lata. Po zawarciu porozumienia Gmina, w drodze zamówienia publicznego wybiera wykonawcę inwestycji. Ustawa zakłada, że średni koszt inwestycji wyniesie 53 tys. zł brutto.

Warunki udziału w projekcie Stop Smog.

Gmina będzie zawierać umowy z osobami, które spełnią określone poniżej warunki:

 1. beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który faktycznie zamieszkuje w budynku, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
 2. do programu kwalifikują się beneficjenci, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180) /przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tą osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby/
  1. nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym czyli 1.925,00 zł i
  2. 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym czyli 1.375,00zł w okresie 3 miesięcy przed podpisaniem umowy z Gminą na udział w projekcie
 3. posiadane przez osobę ubiegającą się o wsparcie środki własne i zasoby majątkowe, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu nie mogą przekraczać kwoty 424.000 zł,
 4. beneficjent udostępnia swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim na czas realizacji inwestycji, zgodnie z warunkami umowy z Gminą,
 5. beneficjent wyraża zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej,
 6. okres trwałości projektu to 10 lat - gmina ma prawo kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy,
 7. jeżeli w ciągu 10 lat właściciel dokona sprzedaży domu nastąpi zwrot kosztów przedsięwzięcia. Za każdy rok zwrot wynosi 10% wartości inwestycji. Po upływie 10 lat zbycie budynku nie będzie powodowało konieczności zwrotu kosztów inwestycji. Przekazanie domu w spadku nie powoduje konieczności zwrotu pieniędzy, które dostaną dom w spadku przed upływem 10 lat od zakończenia inwestycji przez gminę.


Zakres rzeczowy finansowany w ramach programu Stop Smog:

 • likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną,
 • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza, do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizacji systemu wentylacji polegającej na: izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
 • montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika,
 • instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Przejdź do strony głównej
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl