• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

LUDNOŚĆ

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Pszczynie, na dzień 31.12.2008r., sołectwo Jankowice liczyło 2 743 mieszkańców, co stanowi 5,5 % ludności gminy Pszczyna, z czego same miasto Pszczyna liczy 25 883 mieszkańców.

 

Tabele poniżej przedstawiają liczbę ludności w porównaniu z liczbą mieszkańców gminy Pszczyna oraz liczbą mieszkańców w podziale na poszczególne sołectwa gminy Pszczyna.

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Liczba ludności w porównaniu z liczbą mieszkańców gminy Pszczyna

 

(stan 31.12.2008r.).

 

 

Gmina Pszczyna

Sołectwo Jankowice

Liczba ludności w 2007

50 156

2 697

%

100%

5,4%

Liczba ludności w 2008

50 062

2 743

%

100%

5,5%

 

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Tabela 2 Liczba ludności w poszczególnych sołectwach gminy Pszczyna 2005-2008.

 

Sołectwa

Liczba mieszkańców – stan na 31.12.2005

Liczba mieszkańców - stan na 31.12.2006

Liczba mieszkańców - stan na 31.12.2007

Liczba mieszkańców - stan na 31.12.2008

Brzeźce

1057

1084

1077

1096

Czarków

1900

1924

1950

1966

Ćwiklice

2654

2648

2697

2700

Jankowice

2629

2662

2697

2743

Łąka

2815

2823

2805

2828

Piasek

3367

3363

3363

3346

Poręba

990

983

966

963

Rudołtowice

1103

1099

1112

1128

Studzionka

2198

2231

2230

2248

Studzienice

1681

1709

1682

1710

Wisła Mała

1320

1309

1313

1301

Wisła Wielka

2139

2138

2157

2150

RAZEM:

23 853

23 973

24 049

24 179

Źródło: Urząd Miejski w Pszczynie.

Ważną informacją jest wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Pszczyna, który wynosi (287 os/km2), podobnie jak w powiecie i jest niższy od średniej wojewódzkiej (379 osoby na 1 km2), ale znacznie przewyższa średnią krajową (122 osoby na 1 km2).

 

W gminie Pszczyna, jak i w większości sołectw, daje się zauważyć dodatni i zwiększający się na przestrzeni ostatnich lat przyrost naturalny na 1000 ludności. Jest to tendencja odwrotna do obserwowanej w województwie, gdzie przyrost naturalny jest ujemny i wynosił w 2002r.(-1,1); 2003r.(-1,4); 2004r. (-1,2); 2005r. (-1,2) 2006r. (-0,8) na 1000 mieszkańców. Tabela poniżej przedstawia liczbę dzieci urodzonych w 2008r. zameldowanych na terenie poszczególnych sołectw gminy Pszczyna.

 

Tabela 3 Liczba dzieci urodzonych w 2008r. zameldowanych na terenie gminy Pszczyna.

SOŁECTWA GMINY PSZCZYNA

2007

2008

Czarków

30

28

Piasek

37

42

Brzeźce

19

23

Poręba

7

13

Jankowice

30

45

Studzienice

22

24

Ćwiklice

34

36

Rudołtowice

19

23

Łąka

23

28

Wisła Wielka

20

24

Wisła Mała

16

18

Studzionka

24

31

Razem sołectwa

281

335

OGÓŁEM

Gmina Pszczyna

571

596

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pszczynie

menu1

MENU2

MENU3

MENU4